Haren-Eelde

Verslag Algemene Ledenvergadering van Groei & Bloei afd. Haren/Eelde gehouden op 20 februari 2019.

Aanwezig: Ineke Bremer (voorz.), Gretia Wehmhof (penningmeester), Bärbel Rijsten, Margriet Tebbertman, Toos Flentge (secretaris), en leden.

M.k.a.: Matty Niemeijer.

 1.  De voorzitter opent de vergadering.

 2.   Verslag van de jaarvergadering van 21 februari 2018. Dit verslag wordt goedgekeurd.

 3.  Sociaal jaarverslag 2018. Ook dit verslag wordt goedgekeurd. Omdat lang niet iedereen dit verslag heeft gezien zal deze ter info als nieuwsflits nog even worden rondgestuurd.

 4.  Mededelingen en ingekomen stukken.

 • Een van onze leden, die al heel lang lid is en als het enigszins kan onze activiteiten bijwoont, Els Baarspul, heeft een zwaar hartinfarct gehad. We hebben haar een kaart gestuurd en hopen op een voorspoedig herstel.
 • Er zijn geen verdere mededelingen.

 5.  Financieel jaarverslag. De penningmeester heeft ervoor gezorgd dat op diverse tafels dit verslag ligt. Er worden een paar vragen gesteld:

 • Clubkas campagne. Dit is een initiatief van de Rabobank. Leden van deze bank van Assen en Noord-Drenthe konden stemmen welke goede doelen de bank zou moeten steunen. Daarmee heeft onze afdeling € 162,72 ontvangen. Alle stemmers: bedankt!
 • Wat betekent “KMTP”? Dat is de officiële naam van onze vereniging: Koninklijke Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde. De naam Groei & Bloei is dus de daagse naam.
 • Inkomsten organisatie € 175,00 hebben wij te danken aan de regentonactie van G & B.
 • De hoge uitgavepost van de organisatie is te wijten aan de achterstallige rekening van de huur van het lokaal voor bloemschikken. De rekening betrof 2016, 2017 en 2018. De school bleek dus erg laat met deze factuur, want deze kwam pas 31 jan. jl. binnen. De betaling van deze rekening betekent wel dat wij over 2019 niet zoveel positief resultaat zullen krijgen.
 • De verkoop van bloementaartjes e.d. gemaakt door bestuursleden en diverse leden voor de kunstmarkt, braderie e.d. hebben ook voor een behoorlijke inkomenspost gezorgd.
 • Het financieel jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd.

 6. Verslag kascommissie. Mevr. Yvonne Wieringa en mevr. Sandra de Jonge hebben de boeken bekeken. Alles was prima in orde. De vergadering verleent de penningmeester décharge. Sandra treedt af, Yvonne blijft als kascommissie. De heer Lammert Ritsema is de tweede persoon en Joke Lindeboom is de reserve.

 7. Samenstelling bestuur.

 • Helaas hebben we nog steeds geen vaste voorzitter. Gelukkig is mevr. Janneke Kruijer bereid om 1 jaar lang onze vergaderingen en bijeenkomsten voor te zitten. De vergadering gaat hier graag mee akkoord. We moeten dus nog steeds een vaste voorzitter…………………. U?
 • Margriet Tebbertman, ons bestuurslid dat al een aantal jaren de bloemschik activiteiten, cursussen en workshops organiseerde, ziet zich genoodzaakt af te treden i.vm. eigen bedrijf. Ze heeft een paar jaar geleden het vakdiploma bloemschikken gehaald. Namens iedereen dankt de voorzitter haar voor alle werk. Als attentie ontvangt ze een seringenstruik.
 • Matty Niemeijer zal de bloemschikactiviteiten overnemen. Ze wordt geen bestuurslid.
 • Baukje Tanja zal ons bestuur eveneens behulpzaam zijn bij activiteiten. Ook zij wordt geen bestuurslid.

 8. Activiteiten van de afdeling.

 • Er komen nog een paar lezingen.
 • Een tuinenreis naar Bingerden staat op het programma.
 • Ook een tuinenreis naar het tuinevenement Gardenista van Groei & Bloei. Dit wordt gezamenlijk met het rayon georganiseerd. Beide reizen zullen rond de € 35,00 gaan kosten.
 • Een paar bestuursleden hebben zich inmiddels gebogen over het programma 2019-2020.
 • Er wordt gestreefd dit jaar wel een kerstbloemschikdemo. te organiseren.
 • Ook aan de Open Tuinen Estafette wordt hard gewerkt.

 9. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. Sluiting.

Hierna volgt de lezing van Watze Bokma.